Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí, že právě v roce 30. výročí založení České lymfologické společnosti mám příležitost pozvat Vás na kongres LYMPHO 2022. Pevně věřím, že i letošní kongres Vám nabídne nejen nejnovější informace z oblasti lymfologie, nýbrž poskytne i praktická sdělení z každodenní lymfologické praxe. V neposlední řadě bude kongres i důstojnou oslavou 30 let trvání této odborné společnosti a vzpomínkou na její zakladatele.
Lymfologie v celosvětovém měřítku představuje multioborovou problematiku, která pramení z její mnohovrstevnosti. Je opravdu jen málo medicínských oborů, které se z hlediska fyziologie nebo patofyziologie nedotýkají lymfatického systému. Významnost lymfatického systému pro život každé jednotlivé buňky i stavbu celého lidského organizmu dokládá skutečnost, že se vyvíjí ruku v ruce s oběhovou soustavou krevní již od 5. týdne intrauterinního života. Funkční lymfatický systém zajišťuje nejen významnou bariéru proti agresivnímu zevnímu prostředí cestou kožní a slizniční imunity, ale představuje i základní homeostatický nástroj mezibuněčného prostoru. Právě z důvodu mnohovrstevnosti lymfologie jsme letošní kongres nazvali LYMFOLOGIE NAPŘÍČ OBORY.

Výbor České lymfologické společnosti se po celý rok snaží zajistit dostatek přednášejících, aby čas, který na kongresu společně strávíme, byl využit skutečně efektivně. Všem kolegyním a kolegům, kteří se rozhodnou obohatit náš kongres přednáškou z jakéhokoli oboru, mnohokrát děkuji s vědomím, že musí obětovat mnoho hodin osobního volna k přípravě své přednášky. To je daň, kterou všichni platíme za to, aby české zdravotnictví zůstalo i nadále na vysoké úrovní navzdory tomu, jak macešsky se k němu chovají politici, ekonomové a manažeři.

Za organizační výbor

doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D.
prezident kongresu